தமிழ் புத்தாண்டு சித்திரை ஒன்றா? தை ஒன்றா? | இரா.மன்னர் மன்னன்

Visits of Current Page:723
GlobalTotal: 311035

மன்னர் மன்னன் தமிழர்களால் போற்றபடவேண்டிய ஒரு மிக சிறந்த ஆய்வாளர், மிக தெளிவாக ஆதாரங்களுடன் நம் வரலாற்றை சொல்பவர்.ஒரு சில கருத்து முரண்பாடுகள் இருந்தாலும்,இவரின் பல கருத்துக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள கூடிய ஒன்று தான்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *