இரும்புச்சத்து குறைபாடு எப்படி கண்டறிவது? சிகிச்சைகள் என்ன?

Visits of Current Page:88 GlobalTotal: 306375இரும்புச்சத்து என்பது பல உடல் செயல்பாடுகளுக்கு இன்றியமையாத ஒரு கனிமம் ஆகும். இது இரத்தத்தில்…