யாழ்ப்பாண இராச்சியத்தின் தமிழ் மன்னன் 2ம்  சங்கிலியனின் நினைவு தினம்

Visits of Current Page:440 GlobalTotal: 306393சங்கிலியன் வரலாறு சங்கிலியன் மொழிக்கும், சமயத்திற்கும் மட்டுமல்ல நட்புக்கும், வைத்தியத்துறைக்கும், கல்விக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்த…