உலக சர்க்கரை நோய் தினம்(WORLD DIABETES DAY)

உலக நீரிழிவு தினம் (WDD) 1991 இல் IDF மற்றும் உலக சுகாதார அமைப்பால் உருவாக்கப்பட்டது, நீரிழிவு நோயினால் ஏற்படும் அதிகரித்து…