உலக சர்க்கரை நோய் தினம்(WORLD DIABETES DAY)

Visits of Current Page:520 GlobalTotal: 358413உலக நீரிழிவு தினம் (WDD) 1991 இல் IDF மற்றும் உலக சுகாதார அமைப்பால்…