கணினி கண் சோர்வு -Computer eye strain

டிஜிட்டல் கண் திரிபு அறிகுறிகளில் இருந்து எப்படி நிவாரணம் பெறுவது இந்த நாட்களில் அனைவரும் கணினித் திரை, தொலைபேசி அல்லது பிற…

அவசர உலகத்தில் புலம் பெயர்ந்த மண்ணில்

இன்றய அவசர உலகத்தில் புலம் பெயர்ந்த மண்ணில்தன்னம் தனியே தன் தேவையை விட தன் சார்ந்த உறவினர்களின் தேவைக்காகவும் ஓடி ஓடி…