முதுகு மற்றும் கால் வலி:மருத்துவ விளக்கம்

முதுகுவலி என்பது உலக மக்களிடையே காணப்படுகின்ற சாதாரண நோயாக மாறிவிட்டது.இதற்கு வைத்திய முறைகள் பல இருந்தலும் நோய்காரணி பற்றிய புரிந்துணர்வு இருந்தால் ஓரளவுக்கு அதிலிருந்து எம்மை பாதுகாக்கலாம் என்ற நினைவுடன்

மருத்துவ மாணவர் சுஜன் சுகுமாறன்

தருகின்ற மருத்துவ விளக்கத்தை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.

Visits of Current Page: 289
Visits of Current Page: 1
GlobalTotal: 113966

Leave a Reply