ஓர் ஒல்லாந்தத் தளபதியின் யாழ்ப்பாண நினைவுத்திரட்டு

ஓர் ஒல்லாந்தத் தளபதியின் யாழ்ப்பாண நினைவுத்திரட்டு –

மணி வேலுப்பிள்ளை

குரல்: ஆனந்தராணி பாலேந்திரா

யாழ்ப்பாண நினைவுத் திரட்டு
1700களில் நம் முன்னோர் வாழ்வு, மனநிலை குறித்த ஒல்லாந்து நாட்டு அதிகாரியின் குறிப்பேடு.

நன்றி: தாய்வீடு, மொழியிலாளர் மணி வேலுப்பிள்ளை, அரங்கியலாளர் ஆனந்தராணி பாலேந்திரா.

Loading

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *