உங்களுக்கு பிடித்த கிழங்குகறி பற்றிஸ் புதுவடிவில் தயாரிப்பது எப்படி ?

இம்முறையில் தயாரித்த பற்றிஸ் மொறு மொறு என்று நன்றாக வந்தது .இதோ உங்களுக்காக இதை தயாரிப்பது பற்றிய காணொளி !!

*Ingredients

1. Main dough

300 g (2 cups) All-purpose flour/ plain flour

13 g (1 tbsp) Sugar

60 g (4 tbsp) Cooking oil

110 g (0.46 cup) Water

2. Pastry dough

150 g (1 cup) All-purpose flour/ plain flour

70 g (0.33 cup) Cooking oil

3. Fillings

350 g Potatoes

100 g onion

250 g Chicken breast

15 ml (1t bsp) Cooking oil

3 g (1/2 tsp) Salt

25 g (2 tbsp) Sugar

16 g (2 tbsp) Curry powder

5 ml (1 tsp) Soy sauce

100 g (0.42 cup) Water Important

Tips

1. Make sure to fry the water out of the curry potatoes

2. The main dough is 510 grams in total, divide into 6 parts and each part is about 85 grams, the pastry dough is 220 grams in total, divide into 6 parts and each part is about 37 grams.

3. Remember to cover the dough with plastic wrap or a moist towel to prevent the dough from drying out.

4. If the dough cannot be rolled out, please let it rest for 10-15 minutes before rolling. 5. The frying temperature is about 160°C (320°F).

Loading

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *