தைரொக்சின் குறைந்தால் ஏற்படும் அறிகுறிகள்- sujan sugumaran explains in tamil

மருத்துவ மாணவர் சுஜன் சுகுமாறன்

தருகின்ற மருத்துவ விளக்கத்தை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.

Loading

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *