இலகுவான முறையில் Turkish Bread செய்யும்முறை(No-Oven )

Visits of Current Page:617
GlobalTotal: 307711

இம் முறையில் ரொட்டிக்கு மா தயார் படுத்தும் போது சரியான பதத்தில் வருகிறது.வேண்டும் என்றால் yeast ஐ தவிர்க்கலாம்.வீட்டில் செய்து பார்த்த போது நன்றாக வந்தது.அதை உங்களுக்காக வீடியோவாக இணைத்திருக்கிறேன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *