முல்லைத்தீவு பெண்ணின் நெசவுசாலை Mullaitivu Handloom Factory

Visits of Current Page:501
GlobalTotal: 230253

இலங்கையில் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கும் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் ஆடை உற்பத்தி நிலையம் ( அச்சுதன் நெசவு சாலை என்று அழைக்கப்படும் நெசவு சாலை )

Leave a Reply